งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

กรมการขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันที่:
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่ปเิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่ง
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทางใดทางหนึ่ง ดังนี้
(1) ทางพณิชยการ
(2) ทางบริหารธุรกิจ
(3) ทางการบัญชี
(4) ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3 ตำแหน่ง : นายช่างตรวจสถาพรถ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทางใดทางหนึ่ง ดังนี้
1 สาขาวิชาช่างยนต์
2 สาขาวิชาเครื่องกล
3 สาขาวิชาช่างเครื่องกล
4 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
5 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์

สมัครทางเว็บไซต์ : https://dlt.job.thai.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ