งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) วุฒิ - ม.ต้น - ม.ปลาย - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 20 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันที่:
กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 พี้เลี้ยง
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
สมัครได้ที่ : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 78/1 ม.1 ซ.ติวานนท์ - ปากเกร็ด 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.ยยทบุรี2 เจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทุกสาขา
สมัครได้ที่ : ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ 203 ม.9 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ3 นักสังคมสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สถานที่รับสมัคร : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส 79 ม.8 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส4 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10430 บ้าน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
สถานที่รับสมัคร : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา5 พี่เลี้ยง
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ทุกสาขา
สถานที่รับสมัคร : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 99/9 ม.7 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์6 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
สถานที่รับสมัคร : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง 185 ม.1 ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง7 เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทุกสาขา
สมัครได้ที่ : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงาน 56/122 ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา8 นักสังคมสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สมัครได้ที่ : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี 40 ม.3 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี9 เจ้าหน้าที่บันทุกข้อมูล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
สถานที่รับสมัคร : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง 990 ม.3 ต.บวงริ้น อ.เมือง จ.ระนอง10 นักสังคมสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สถานที่รับสมัคร : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน 126 ม.10 ต.ในเมือง จ.ลำพูน11 เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทุกสาขา
สมัครได้ที่ : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม 2/19 - 20 ม.2 ถ.ทางเข้าเมือง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงครา12 นักพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา
สมัครได้ที่ : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย 157/1 ม.10 ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย13 นักสังคมสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน สหวิทยาสังคมศาสตร์
สมัครได้ที่ : บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี 205 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
วันทีวันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ