งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

กรมการค้าต่างประเทศ โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการฯ จำนวน 3 อัตรา

วันที่:
ด้วยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าโดยใช้นวัตกรรม จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ช่วงเวลาที่เปิดรับ 8 พ.ย. 60 ถึง 16 พ.ย. 60
ระยะเวลาสัญญา : ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายละเอียดงาน
1. สำรวจ ติดตาม ประมวลข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การค้า ราคาสินค้า ภาวการณ์ผลิต การตลาด และผู้ประกอบการ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรนวัตกรรม

2. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และองค์กรอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า และส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม

3. เพื่อให้คำแนะนำ และตอบข้อหารือต่างๆ ในประเด็นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนให้แก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันฯ เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน (มีใบรับรองแพทย์)

4. ต้องไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

5. ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่คดีที่กระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ

6. มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

7. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี อาทิ MS. Word Excel และโปรมแกรมอื่นๆ

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ ในวันและเวลาราชการ โทร. 025474744
หรือ https://goo.gl/forms/J4j9xKoTtsl1Dqwl1

**หมดเขตรับสมัคร ภายใน 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560**