งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 กันยายน 2561

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 24 อัตรา วุฒิ ม.6 - ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 16 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันที่:
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รายละเอียดดังนี้

1 เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. และ ได้รับใบนายท้ายเรือกลลำน้ำหรือคนใบคนใช้เครื่องจักรยนต์ของกรมเจ้าท่า
สมัครที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(บ้านเกร็ดตระการ)จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 34/1 หมู่ 2 ตำบลเกาะเกร้ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี2 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.
สมัครได้ที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(บ้านเกร็ดตระการ)จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 34/1 หมู่ 2 ตำบลเกาะเกร้ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.
สมัครได้ที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(บ้านเกร็ดตระการ)จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 34/1 หมู่ 2 ตำบลเกาะเกร้ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี4 เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. ทุกสาขา
สมัครได้ที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(บ้านนารีสวัสดิ์)จังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ 1422 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา5 เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. ทุกสาขา
สมัครได้ที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(บ้านนารีสวัสดิ์)จังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ 1422 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา6 เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. ทุกสาขา
สมัครได้ที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(บ้านนารีสวัสดิ์)จังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ 1422 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา7 เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ม.6
สมัครได้ที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(บ้านนารีสวัสดิ์)จังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ 1422 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา8 นักสังคมสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาสังคม สังคมสงเคราะห์
สมัครได้ที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่อยู่ 39 หมู่ 1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี9 พนักงานบริการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13010 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อนุปริญญาทุกสาขา
สมัครได้ที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก ที่อยู่ 492/4 ม.17 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก10 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉาพะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา
สมัครได้ที่ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวจังหวัดเชียงราย ที่อยู่ 10 หมุ่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย11 นักพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา
สมัครได้ที่ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 78/3 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด12 นักวิชาการออบรมและฝึกวิชาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์
สมัครได้ที่ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 78/3 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด

13 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา
สมัครได้ที่ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 78/3 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด14 เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส
สมัครได้ที่ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 78/3 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด15 เจ้าพนักอบรมและฝึกวิชาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา
สมัครได้ที่ : ศูนย์เรียนรู้ดารพัฒนาสตรีและครองครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ที่อยู่ 590 ม.11 ต.กำแพงเพชร16 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา
สมัครได้ที่ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ที่อยู่ 140 หมุ่ 6 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง17 นักพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา
สมัครได้ที่ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ที่อยู่ 140 หมุ่ 6 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง18 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา
สมัครได้ที่ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ที่อยู่ 140 หมุ่ 6 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง19 เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา
สมัครได้ที่ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ที่อยู่ 140 หมุ่ 6 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง20 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาวิชาการบัญชี
สมัครได้ที่ : ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ 497 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น21 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา
สมัครได้ที่ : ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี ที่อยู่ 104 ม.3 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี22 นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา
สมัครได้ที่ : ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี ที่อยู่ 104 ม.3 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี23 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาการบัญชี
สมัครได้ที่ : ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ที่อยู่ 279 ม.9 ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ