งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันที่:
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
------------------------------------------------
ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

มีสัญชาติไทย
เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์ /อาวุโส (เกรด 5 – 8)
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านบัญชี บริหารธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีประสบการณ์งานด้านตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือมีประสบการณ์จากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. มีความรู้ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) สามารถใช้งานฐานข้อมูล Oracle Database, SQL
Server เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้
5. หากมีประสบการณ์ในการทำ Data mart, Data warehouse และ SAP
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา ABAP, .NET, JAVA, PHP และมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
7. สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
8. เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
9. มีทัศนคติที่เที่ยงธรรม (Objectivity)
10. มีทัศนคติเชิงบวกต่องานตรวจสอบภายใน
11. มีมนุษยสัมพันธ์ของผู้ตรวจสอบภายใน (Human Relationship) ในการติดต่อ
สื่อสารกับผู้รับตรวจได้อย่างดี มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ และปฏิบัติงาน
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม
ระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (Due Professional Care)
12. เป็นบุคคลที่พัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบสมัยใหม่อยู่อย่างสม่ำเสมอ โดย
เน้นการตรวจสอบแบบสร้างสรรค์และมีส่วนร่วม (Participative Audit)

เอกสารประกอบการรับสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน (ระบุวันที่เริ่มงาน และวันที่สิ้นสุด)
ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.8 หรือ สด. 43
อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ทางธนาคารขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และ/หรือสัมภาษณ์กับธนาคาร

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Web Site ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (ก่อนเวลา 15.30น.) และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-202-1951, 02-202-1246, 02-202-2290 ในวัน และ เวลาราชการ

กรอกใบสมัครคลิกที่นี่