งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

กรมการขนส่งทางบกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 - 23 พฤศจิกายน 2560

วันที่:
ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง และตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถ (สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง) รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่ปเิดรับสมัคร
1 นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฏหมาย)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังนี้
1 ทางพาณิชยการ
2 ทางบริหารธุรกิจ
3 ทางการบัญชี
4 ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3 ตำแหน่งนายช่างตรวจสถาพรถ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังนี้
1 สาขาวิชาช่างยนต์
2 สาขาวิชาเครื่องกล
3 สาขาวิชาช่างเครื่องกล
4 สาขาวิชาช่างเทคนิคยายนต์
5 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์

สมัครทาง Website https://dlt.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร 14 - 23 พฤศจิกายน 2560