งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2560

วันที่:
ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
ครั้งที่ 1/2560

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานสังกัดงานลในเขตนครหลวง ตามคุณวุฒิและสาขาวิชา ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 นิติกร
คุณสมบัติ
อายุไม่เกิน 35 ปี
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์


2 นักคอมพิวเตอร์
อายุไม่เกิน 35 ปี
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Computer Information , Computer Information System ,Computer Science, Information Tecnology , Internet and E-Commerce Technology, Internet and Multimedia Engineering หรือสาขาที่เรียกเป็นอย่างอื่น แต่มีความหมายเดียวกับสาขาข้างต้น

สมัครทาง Website tot.co.th
วันที่เปิดรับสมัคร : 6 - 19 พฤศจิกายน 2560