งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 กันยายน 2561

สำนักงบประมาณ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานทุนหมุนเวียน จำนวน 13 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 24 พฤศจิกายน 2560

วันที่:
สำนักงบประมาณ
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานทุนหมุนเวียน รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่ปเิดรับสมัคร
1. พนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ
จำนวน 9 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

2. พนักงานทุนหมุนเวียน
ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

สมัครทาง Website File แนบ
วันที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 - 24 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง