งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (Marketing Communication) ประจำสุขุมวิท3

วันที่:
-พัฒนา จัดทำกลยุทธ์และแผนงานด้านการสื่อสารการตลาด รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรม เพื่อการสื่อสารแบรนด์ออกไปสู่ตลาดและผู้บริโภค
-ร่วมวางแผนและนำกิจกรรมการตลาดไปปฎิบัติเพื่อให้เกิดผลงานตามเป้าหมาย
-จัดกิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์ ประสานงานในแผนก เพื่อจัดกิจกรรมทางการตลาด
-จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ การเขียนสารสนเทศทางเว็ปไซต์ เพื่อสื่อสารข้อมูลผลิตภัฑณ์ออกไปยังช่องทางการตลาดและลูกค้า
-ติดตามผลการดำเนินการจัดกิจกรรมและการสื่อสารการตลาดของคู่แข่งอย่างใกล้ชิด การจัดทำรายงาน และการจัดการงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

-เพศ ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
-วุฒิาการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท (สาขาที่เกียวข้องกับสายงาน)
-มีประสบการณ์ในการสื่อสารการตลาด การจัดกิจกรรส่งเสริมการตลาด การสร้างแบรนด์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
-เข้าใจในงานการจัดกิจกรรมการตลาด และการวางแผนการจัดกิจกรรมการตลาด
-มีความรู้ในการจัดและการบริหารสื่อในช่องทางต่างๆได้เป็นอย่างดี
-มความรู้ในการรักษาและความสัมพันธ์กับลูกค้า
-มีทักษะและความสามารถในการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
-บุคคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการปฎิบัติงาน
-มีทักษะการสื่อสาร การประสานงานที่ในการปฎิบัติงาน
-มีทักษะการสื่อสาร (พูด/อ่าน/เขียน/สื่อสาร) ภาษาอังกฤษที่ดี

-สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่ (นานาเหนือ)
-วันปฎิบัติงาน : 5 วัน/สัปดาห์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์)
-เงินเดือน : 15,000-25,000 บาท/เดือน (หรือตามตกลง)

สนใจติดต่อสอบถามและสมัครงานได้ที่ : ฝ่ายบุคคล
บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เลขที่ 46 อาคารมหาจักร ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

-ช่องทางการติดต่อและสอบถามการสมัครงาน
-Phone : 0-2256-0020 # 397
-Mobile Phone : 09-5556-6513
-E-mail : korya@mahajak.com
-Website : www.mahajak.com
-Line ID : hrmahajak
-Facebook : HR Mahajak