งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 79 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 13 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

วันที่:
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน1 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)
จำนวน 30 อัตรา
เงินเดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี

2 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย)
จำนวน 42 อัตรา
เงินเดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือเทียบเท่านิติศาสตร์

3 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน)
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

สมัครทาง Website oag.job.thai.com
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 13 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม