งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

กรมการปกครอง รับสมัคร เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 7 อัตรา วุฒิ ม.6 , ปวช เปิดรับสมัคร 8 – 17 พฤศจิกายน 2560

วันที่:
กรมการปกครองรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครอง (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังนี้

ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง
อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 8,000 บาทต่อเดือน
จำนวน 7 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป
(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

วิธีการรับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-2221-1824 ต่อ 230 ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 พฤศจิกายน 2560
ในเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ