งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 กันยายน 2561

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป, เจ้าพนักงานธุรการ เปิดรับตั้งแต่วันที่ 6-17 พฤศจิกายน 2560

วันที่:
1 นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 13300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

2 เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 10200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาวิชาการจัดการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ พณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สถานที่ปฎิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
วันที่เปิดรับสมัคร : 6 - 17 พฤศจิกายน 2560