งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันที่:
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การข่าว ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. วุฒิปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ หรือเทคโนโลยีการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
๒. มีประสบการณ์ในด้นการถ่ายภาพ หรือการผลิตรายการโทรทัศน์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. ด้านโสตทัศนศึกษา ออกแบบ/พัฒนาและควบคุมดูแลงานด้านเทคนิคโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ ระบบเครื่องเสียง ระบบเครื่องฉาย ระบบไฟแสงสว่าง และระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และเครื่องมือการผลิตงานโสตทัศนศึกษา ซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ ประมวล จัดเก็บ สืบค้นและแปลงระบบสื่อประเภทต่างๆ มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและจัดทำเทคนิคการแถลงข่าวของศูนย์แถลงข่าวและการบริการด้านโสตทัศนูปกรณ์แก่สื่อมวลชนทุกแขนง การจัดทำ Presentation ด้วย Multimedia หรือ
๒. ด้านการถ่ายภาพและการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ เขียนบทวิทยุโทรทัศน์ การถ่ายภาพบุคคลการจัดไฟเพื่อถ่ายภาพ การถ่ายวีดีโอและตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดทำระบบถ่ายทอดสดวีดีโอผ่านสื่อออนไลน์ ออกแบบ/พัฒนาและควบคุมดูแลระบบห้องผลิตรายการโทรทัศน์ ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แบบต่างๆ อาทิ การออกแบบเว็บไซต์ การจัดทำสื่อออนไลน์และ Socialmedia รวมทั้งการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทำและออกแบบงานกราฟฟิก

2 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์

3 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การข่าว
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
๒. มีความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถรักษาความลับ ของทางราชการ
๔. มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

สมัครทาง Website thaigov.job.thai.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ