งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤศจิกายน 2560

วันที่:
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน : 21,000 บาท
วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤศจิกายน 2560
ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิปริญญาโทที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ในสาขาวิชาจิตวิทยา จิตวิทยาการให้คำปรึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว จิตวิทยาคลินิก หรือสาขาวิชาใดที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา
2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 1 ปี


หลักฐานการสมัครที่ต้องมี :
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และ แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมคำรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หลักฐานการศึกษา ที่ตรงตามประกาศรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ใบทหารกองเกิน จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมคำรับรองสำเนาถูกต้องและชื่อกำกับไว้ด้วย
6. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ โทรศัพท์ 02-248-8984 ในวันและเวลาราชการ
(รายละเอียดประกาศรับสมัครตามเอกสารแนบ)