งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ .เปิดรับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เปิดรับสมัครตั้งแตบัดนี้จนถึงวันศุกรที่ 3 พฤศจิกายน 2560

วันที่:
ประกาศกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การเปิดรับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา
รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือ เทียบเทาในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
2 .มีความสามารถในการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ ไดเปนอยางดี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูมีความประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรร ติดตอยื่นใบสมัครดวยตนเองในวันและเวลา
ราชการ ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันศุกรที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ระหวางเวลา 08.30 – 16.30 น. ไดที่ฝายบริหาร
ทั่วไป กองการตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เลขที่ 34 อาคาร
ซี พี ทาวเวอร 3 ชั้น 14 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 สอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. 0 2202 9095 หรือสมัครทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ที่ aseanmso@gmail.com โดย6หมดเขตรับสมัคร วันศุกรที่ 3
พฤศจิกายน 2506 ภายในเวลา 16.30 น. และสอบสัมภาษณ ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ