งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560

วันที่:
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : นายช่างศิลป์
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : พนักงานราชการทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส.ในสาขาวิชาการออกแบบและผลิตสื่อสิงพิมพ์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา สาขาวิชาศิลปะหัตถกรรมโลหะกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมนี สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมนี สาขาวิชาช่างทองหลวง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

2 ตำแหน่ง : นายช่างภาพ
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : พนักงานราชการทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส. สาขาวิชาการถ่ายภาพ สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา หรือสาขาวิชาเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

3 ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : พนักงานราชการทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส สาขาวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาการบริหารจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 101700
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ