งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 กันยายน 2561

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับและสอบคัดเลือกสมัครบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัคร 2 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560

วันที่:
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับและสอบคัดเลือกสมัครบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัคร 2 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560 รายละเอียดดังนี้

จำนวนที่เปิดรับสมัคร
รับจากบุคคลภายนอกทั่วไป เพศหญิง จำนวน 57 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
อายุ 16 - 21 ปี
สำเร็จการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
สัญชาติไทย
เป็นโสด
สูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร

สมัครทาง http://www.admission.rpca.ac.th
วันที่เปิดรับสมัคร 2 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ