งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง เปิดรับสมัคร 18 ตุลาคม - ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

วันที่:
สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครองในสังกัดสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี ดังนี้
1.ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพตามที่กฏหมายกำหนด
วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา


ผู้สนใจสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเองและใช้ใบสมัครตามที่สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรีกำหนด พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 11.30 น. ภาคบ่าย เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ กลุ่มบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี เลขที่ 980/98 ถนนเพชรเกษม(ไทรย้อย) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทร. 0-3270-9400 ต่อ 229

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี เลขที่ 980/98 ถนนเพชรเกษม (ไทรย้อย) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดราชบุรี หรือโทรศัพท์ 0-3270-9400 ต่อ 229 หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ http://www.admincourt.go.th (คลิกหัวข้อ ประชาสัมพันธ์/ข่าวสมัครงาน)

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ