งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุและเเต่งตั้งเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร 16 - 29 ตุลาคม 2560

วันที่:
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุและเเต่งตั้งเป็นพนักงาน รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 5
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 16,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี ทางด้านสัตวแพทย์

2. ตำแหน่งเศรษฐกร 4
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์

3. ตำแหน่งวิศวกร 4
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 16,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 4 (จป.วิชาชีพ)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สมัครทาง Website dpo.job.thai.com
วันที่เปิดรับสมัคร : 16 - 29 ตุลาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ