งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครนักธรณีวิทยา นักจัดการงานทั่วไป และพนักงานขับรถยนต์ รวม 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 20 ตุลาคม 2560

วันที่:
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน
สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาเอกชน
ปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 1,437 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2560
ในวันและเวลาราชการ โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี


ตำแหน่งที่เปิดรับ
1 นักธรณีวิทยา
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
จบการศึกาาระดับปริญญาตรี
- สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพทางธรณีวิทยา
- สาขาเทคโนโลยีธรณี
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางเทคโนโลยี
- สาขาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
สามารถใช้ PC โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
สามารถเดินทำงไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้

2 นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
จบการศึกาษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
สามารถใช้ PC โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี

3 พนักงานขับรถยนต์
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 10000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
จบการศึกาาไม่ต่้ำกว่าระดับชั้น ม.3
สามารถเดินทำงไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้

หลักฐานการสมัครงาน ประกอบด้วย
1. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตร จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
6. ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่จ้าง จำนวน 1 ชุด
7. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ ว จำนวน 1 รูป
8. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (เฉพาะตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 ชุด

ทั้งนี ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล อาคาร 2
ชั้น 2 (ฝ่ายบริหารทั่วไป) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เลขที่ 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2793 1014 ในวันเวลาราชการ