งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิศวกร และการเงินและการบัญชี รวม 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 19 ตุลาคม 2560

วันที่:
ประกาศรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ภัยแล้ง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา

2 วิศวกร
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา

3 การเงินและการบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานการสมัคร
- สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
- ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันสมัคร จำนวน 1 ชุด
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบ)

สมัครพร้อมยื่นเอกสารด้วยตนเองที่
สำนักพัฒนาน้ำบาดาล (กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล) อาคาร 2 ชั น 3 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
26/83 ซ.งามวงศ์วาน 54 (ท่านผู้หญิงพหลฯ) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – 19 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 – 15.30 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-7931044, 02-7931042