งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ วุฒิ ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2560

วันที่:
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ วุฒิ ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2560

ด้วยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนบริการวิชาการและวิจัย 2 ฝ่ายโครงการ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
ปริญญาทุกสาขา
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word,Excel,Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานโครงการ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
ไม่จำกัดเพศ
ไม่จำกัดอายุ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งเอกสารสมัคร
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2560