งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 10 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

วันที่:
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 10 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่ปเิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี และนิติศาสตร์

2 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : - ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส.ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ถนนกรุงเกษม เทเวศร์ กรุงเทพฯ 10200
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ