งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง วุฒิ ม.6-ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา รวม 31 อัตรา เปิดรับสมัคร 9-16 ตุลาคม 2560

วันที่:
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง รายละเอียดดังนี้

1 ตำแหน่งพนกงานธุรการ
บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
อัตราคำจ้าง 11,500 บาท
ปฏิปัตงานที่ กลุ่มควบคุมมาตรฐานทรัพยากร จำนวน 1 อัตรา
ปฏิปัตงานที่ กลุ่มมาตรฐานความปลอดภัยและ
รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัตงานที่ สำนกงานเลขานุการกรม จำนวน 1 อัตรา
1.1 คุณสมบัตเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศปิยบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไนระคับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2 ตำแหน่งนายข่างเทคนิค (ปฏิบัติงานด้านโยธา)
บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท
ปฏิบัติงานที่ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา
2.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าได้ไม่ตั้ากว่านี้ทางสาขาโยธาสำรวจหรือการก่อสร้าง

3 ตำแหน่งนายข่างเทคนิค (ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า)
บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท
ปฏิบัตงานที่ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา
3.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าได้Iม่ตํ่ากว่านี้ทางไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์ คอมพวเตอร้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 ตำแหน่งนายข่างเทคนิค (ปฏิบัติงานด้านเครื่องกล)
บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท
ปฏิบัติงานที่ กองก,อสร้างและบำรุงรักษา
4.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสงู หรือเทียบเทำได้เม่ตํ่ากว่านี้ทางเครื่องกล หรือช่างยนต์
4.2 สักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ ประเนินราคาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมคับการใช้งาน
- ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ช่อมแซม แกไข ปรับปรุงเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ อุปกรณ์และงานด้านเครื่องกลให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

5 ตำแหน่งข่างซ่อมบรืภัณฑ์
บรรจุครั๊งแรก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท
ปฏิบัติงานที่ กองคสัง
5.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศปิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาชาวิชา

6 ตำแหน่งพบักงานขับรถยนต์
บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท
ปฏิบัตงานที่ กองคลง
6.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือเทียบเท่าและได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร)

7 ตำแหน่งบุคลากร
บรรจุครั้งแรก จำนวน 5 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
ปฏิบัตงานที่ สำมักงานเลขาบุการกรม
๗.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรบตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได็ในระคับเดียวคันทุกสาขาวิชา

8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประขาสัมพันธ์
บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 สัตรา
สัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
ปฏิบัติงานที่ สำน้กงานเลขาบุการกรม
8.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวคันทุกสาขา

9. ตำแหน่งวิศวกรโยธา
บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
ปฏิบัติงานที่ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา
9.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณๅฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระคับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

10 ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล
บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อีตรา
อีตราค่าจ้าง 15,000 บาท
ปฏิบัติงานที่ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา
10.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญฺญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล และต้องได้รบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

11 ตำแหน่งสถาปนิก
บรรจุครั้งแรก จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
ปฏิบัติงานที่ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา
11.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระคับเดียวคันในสาขาวิชา สถาปิตยกรรมศาสตร์และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปืตยกรรมควบคุมตามกฎหมายกำหนด

12 ตำแหน่งนิติกร
บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
ปฏิบัติงานที่ กองกฎหมาย
12.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรบตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางกฎหมาย

13 ตำแหน่งมักวิขาการเงินและบัญชี
บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
ปฏิบัตงานที่ กองคอัง
13.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางบัญชี พาณีขยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต

14 ตำแหน่งมักวิขาการพัสดุ
บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
ปฏิบัติงานที่ กองคสัง
14.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหริบตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่
สำปักเลขานุการกรม กรมท่าอากาศยาน อาคาร 10 ขั้น ขั้น 6 ดั้งแด่วนที่ 9 - 16 ตุลาคม 2560 ช่วงเข้า
เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ในวันและเวลาราขการ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ