งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา

วันที่:
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ปฏิบัติงานในโครงการใช้สูตรอาหารสมุนไพรในการผลิตนมอินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรฯ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสอบคัดเลือก
ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสัตววิทยา สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ หรือเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ที่สำนักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ชั้น ๖ อาคารหลังใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โทร 02-942-8200 ต่อ 616063 ในวันและเวลาราชการ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.vettech.ku.ac.th)