งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (ศวภ. 2)

วันที่:
1.ตำแหน่งที่เปิดรับ: นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลโครงการศูนย์ประสานงานฯ ให้เป็นหมวดหมู่ พร้อมใช้งานได้สะดวก
2) ออกแบบ จัดทำเอกสารเผยแพร่องค์กร
3)เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลความเคลื่อนไหวของศูนย์ประสานงานฯ ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น facebook เว็บไซต์ต่างๆ
4)ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.ตำแหน่งที่เปิดรับ: นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลในระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของ ศวภ. 2
2) ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ Area-based Mapping และประสานงานข้อมูล
3) ปฏิบัติงานด้านการอำนวยการ เช่น การจัดประชุม การประสานงาน
4) รวบรวมจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล บันทึกข้อมูล
5) ประสานงานรับ – ส่งหนังสือราชการ และเอกสารภายในและภายนอกสำนักงาน
6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ปฏิบัติงานด้านยานพาหนะ ทะเบียนครุภัณฑ์

รายละเอียดตามเอกสารอ้างอิง