งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 สิงหาคม 2561

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารการขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยภูมิภาค เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 16 ตุลาคม 2559

วันที่:
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารการขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยภูมิภาค

(ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร)

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

ดำเนินการด้านการตลาดและการขายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ที่ดูแล
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
เพื่อกำหนดกลยุทธ์สื่อสารการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
เพื่อบริหารการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ ในการขายตรงกับบุคคล หรือการขายตรงผ่านช่องทางอื่น เช่น จดหมาย โทรศัพท์ CRM ฯลฯ พร้อมให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการตลาด กลยุทธ์การตลาดและการขาย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานการขายผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการตลาดและรณรงค์ส่งเสริมการขาย เพื่อผลักดันให้เกิดการขายและกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
เพื่อกระตุ้นและสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบุคคล
เพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการบ้านจัดสรรที่ขอกำหนดราคาและเงื่อนไขส่งเสริมการขายสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาและส่งเสริมการขายสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ร่วมกับทีมผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อทำการ Cross Selling เช่น การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Bundle Product) เพื่อเสนอต่อลูกค้า
รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน รายงานผลการขายทุกผลิตภัณฑ์ และติดตามผลทุกเดือน
ติดตามความเสี่ยงและคุณภาพของสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อวิเคราะห์ จัดทำรายงาน ตลอดจนประสานงานให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบลูกหนี้ให้ดำเนินการเพื่อมิให้เกิดเป็นหนี้ NPLs
รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานขาย และกำหนดวาระการประชุม คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาและส่งเสริมการขายสินเชื่อที่อยู่อาศัย และรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ให้หน่วยงานขายทราบ
ปฏิบัติงานด้านเลขานุการ การพนักงาน งบประมาณ สารบรรณ ตลอดจนการจัดประชุม สัมมนา และประสานงานการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน และรวบรวมแผนธุรกิจของหน่วยงาน
คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ด้านการพัฒนา วิเคราะห์ และวางแผนผลิตภัณฑ์ การบริหารการตลาด
มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอ
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
มีความรู้ด้านสินเชื่อ
สามารถขับรถยนต์ได้
สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
ระยะเวลาในการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 16 ตุลาคม 2559

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน
มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

สมัครที่ https://www.ktb.co.th/recruit/