งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี.-ป.โท จำนวน 14 อัตรา

วันที่:
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ในส่วนกลาง (จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS อาคาร 3 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8812 ต่อ 3107

ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างเหมาบริการรายบุคคล
1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน 6 ตำแหน่ง
ค่าตอบแทน 10,500 บาท/คน/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า

2 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน 2 ตำแหน่ง
ค่าตอบแทน 12,080 บาท/คน/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่าในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์

3 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 ตำแหน่ง
ค่าตอบแทน 15,750 บาท/คน/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางคอมพิวเตอร์ หรือทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในสาขาวิชาที่กรมการขนส่งทางบกเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 5 ตำแหน่ง
ค่าตอบแทน 18,380 บาท/คน/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี (มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางคอมพิวเตอร์ หรือทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือลายสาขาวิชาดังกล่าว ในสาขาวิชากรมการขนส่งทางบกเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS อาคาร 3 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วันที่เปิดรับสมัคร : 2 - 15 ตุลาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ