งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ รวม 23 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 2 - 6 ตุลาคม 2560

วันที่:
ด้วยกองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลโคงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการตรวจการขนส่งมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1 นักวิชาการขนส่ง
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2 เจ้าหน้าที่ขนส่ง
จำนวน 19 อัตรา
เงินเดือน 10,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.ทุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มพัฒนาระบบงานตรวจการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วันที่เปิดรับสมัคร : 2 - 6 ตุลาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ