งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม เปิดรับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ – 10 ตุลาคม 2560

วันที่:
ประกาศรับสมัครงาน
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๒
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม : จำนวน ( 1 อัตรา )
ปฏิบัติงาน กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบเครือข่าย เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติ
1. เพศชาย –หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีความสามารถ
- การใช้โปรแกรม Adobe illustrator , Adobe Photoshop
- การทำ Presentation และ Infographic
4. สามารถทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
5. มีความรับผิดชอบต่องาน เสียสละ ขยันอดทน และมีความประพฤติดี

หลักฐานการสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา ใบปริญญาบัตร หรือใบรับรอง และใบแสดงผลการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
5. สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สำหรับเพศชาย 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
7. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
8. ใบรับรองแพทย

การสมัคร
1. สมัครโดยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 สานักงาน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เลขที่ 44 ซอยประดิษฐมนูธรรม 19 แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
2. ทาง E – mail : tpso@m-society.go.th ตั้งแต่บัดนี้– ๑๐ ตุลาคม 2560 ติดต่อเพิ่มเติม โทร 02-539 1992,02-539 1996 ต่อ 13
Download ใบสมัคร

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ