งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

วันที่:
ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา

1.เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย
อัตราเงินเดือน 13,950 บาท จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลงทะเบียนประวัติผู้บริจาคโลหิตทั้งในและนอกสถานที่ ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่
ใช้ในการลงทะเบียน ดูแลจัดเก็บพัสดุ อุปกรณ์ในระบบ FMIS

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. มีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยในจังหวัดพิษณุโลก
3. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
4. วุฒิการศึกษาปวส. ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. มีความคล่องตัว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีขยันและอดทนสามารถอุทิศตนทุ่มเทและเสียสละเวลา ให้กับงานได้ดี
สามารถทำงานนอกเวลาทำการได้

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครขอรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ งานบริหารงานทั่วไป
ชั้น 3 อาคาร ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย เลขที่ 138/1 ถ.พระองค์ดำ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบจากผู้สมัครสอบที่ยื่น
ใบสมัครภายในระยะเวลาการรับสมัคร พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบสัมภาษณ์ ใน วันที่ 26
กันยายน 2560 ณ ทาง https://www.facebook.com/regionbloodcentre9