งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

วันที่:
ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์(ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา

1.นักเทนิคการแพทย์(ชั่วคราว) งานตรวจคัดกรองโลหิต ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัด
พิษณุโลก สภากาชาดไทย อัตราเงินเดือน 19,230 บาท จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
งานตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิต
รับและตรวจสอบจำนวนตัวอย่างโลหิตเตรียมตัวอย่างโลหิตสำหรับการตรวจสอบคุณภาพเช่นปั่นแยก
เรียงหลอดตัวอย่างโลหิตตรวจหมู่โลหิตA B O, Rh, Antibody Screening และAntibody Identification
ตรวจ การติดเชื้อในโลหิตของผู้บริจาควิธีน้ำเหลืองวิทยา (Syphilis, HBsAg, Anti HCV และHIV Ag/Ab)
ตรวจหาการติด เชื้อในโลหิตของผู้บริจาคโดยตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อHIV HCV และHBV วิธีNAT ตรวจ
ความสมบูรณ์เม็ดเลือด(CBC), Serum ferritin และ Hb typing ตรวจสอบและทบทวนผลและส่งผลการ
ตรวจให้โรงพยาบาลทำ Quality control (internal quality control และexternal quality control)
ตรวจยืนยันผลและคัดแยก โลหิตติดเชื้อเพื่อส่งทำลาย ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
งานเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพ
ดำเนินการตามขั้นตอนหรือข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ในมาตรฐานงานบริการโลหิตปฏิบัติงานตามคำสั่ง ที่
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายระบบคุณภาพ

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. มีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยในจังหวัดพิษณุโลก
3. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
4. จบการศึกษาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
5. ต้องมีใบประกอบโรคศิลป์สาขาเทคนิคการแพทย์
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
7. มีความคล่องตัว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีขยันและอดทนสามารถอุทิศตนทุ่มเทและเสียสละเวลา ให้กับงานได้ดี
สามารถทำงานนอกเวลาทำการได้

3.การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบจากผู้สมัครสอบที่ยื่น
ใบสมัครภายในระยะเวลาการรับสมัคร พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบสัมภาษณ์ ใน วันที่ 26
กันยายน 2560 ณ ทาง https://www.facebook.com/regionbloodcentre9

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครขอรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ งานบริหารงานทั่วไป
ชั้น 3 อาคาร ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย เลขที่ 138/1 ถ.พระองค์ดำ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ