งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา

วันที่:
ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (โครงการมีระยะเวลา 3 ปี)
ตามประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานในโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหรือสมุนไพรที่สามารถควบคุมประชากรสุนัข จำนวน 1 อัตรา และโครงการพัฒนาวิชาการจัดการศูนย์พักพิงสุนัขที่ไม่มีเจ้าของรูปแบบใหม่ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 22,500 บาท นั้น
บัดนี้ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัคร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จึงขอขยายเวลาการรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานในโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหรือสมุนไพรที่สามารถควบคุมประชากรสุนัข)
1.2 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาวิชาการจัดการศูนย์พักพิงสุนัขที่ไม่มีเจ้าของรูปแบบใหม่)
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสอบคัดเลือก
2.1 ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโท ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ วิทยาศาสตร์กายวิภาคทางสัตวแพทย์ ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ สัตววิทยา สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ หรือเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
2.2 มีความรู้เกี่ยวกับการจับบังคับสุนัข ดูแลและปฐมพยาบาลสุนัขเบื้องต้นได้
3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ที่สำนักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ชั้น 6 อาคารหลังใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 โทร 02-942-8200 ต่อ 616063 ในวันและเวลาราชการ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.vettech.ku.ac.th)

รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ