งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

วันที่:
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัตราเงินเดือน 13,500 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000บาท โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1.ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
1.1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (อัตราทดแทน พร.0012)

4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ที่สำนักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ชั้น 6 อาคารหลังใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 โทร 02-942-8200 ต่อ 616063 ในวันและเวลาราชการ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.vettech.ku.ac.th)

รายละเอียดดังไฟล์แนบ