งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

วันที่:
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานในโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหรือสมุนไพรที่สามารถควบคุมประชากรสุนัข และโครงการพัฒนาวิชาการจัดการศูนย์พักพิงสุนัขที่ไม่มีเจ้าของรูปแบบใหม่ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร (โครงการระยะเวลา 3 ปี)
1.1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานในโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหรือสมุนไพรที่สามารถควบคุมประชากรสุนัข และโครงการพัฒนาวิชาการจัดการศูนย์พักพิงสุนัขที่ไม่มีเจ้าของรูปแบบใหม่)
2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ที่สำนักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ชั้น 6 อาคารหลังใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 โทร 02-942-8200 ต่อ 616063 ในวันและเวลาราชการ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.vettech.ku.ac.th)

รายละเอียดดังไฟล์แนบ