งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

ขยายเวลารับสมัครรองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2 ตำแหน่ง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

วันที่:
เอกสารแนบทายประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เรื่อง การรับสมัครรองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560
1.คุณสมบัติของผูสมัคร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย เปนเจาหนาที่ของโรงเรียน หรือผูทรงคุณวุฒิ หรือที่ปรึกษาของโรงเรียน
หรือบุคคลภายนอก
(2) สามารถทํางานใหแกโรงเรียนไดเต็มเวลา
(3) มีอายุไมเกิน 58 ปบริบูรณ ณ วันเขารับตําแหนง
(4) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(5) ไมเคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง
ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
(7) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
1.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
(1) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโท
(2) มีความรูและประสบการณที่สอดคลองกับภารกิจของโรงเรียน
(3) มีประสบการณดานการบริหาร และมีความสนใจทางวิชาการอยางตอเนื่อง
(4) มีมนุษยสัมพันธ มีความสามารถในการสื่อสารและเปนตัวอยางที่ดี
(5) หากมีประการณดานการบริหารงานบุคคลจะพิจารณาเปนพิเศษ
2. ภารกิจหนาที่
รองผูอํานวยการมีภารกิจหนาที่ในการชวยผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในการบริหารจัดการ
โรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนอุดมการณและเปาหมายในการพัฒนานักเรียนของ โรงเรียน ซึ่งประกอบดวยภารกิจดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
(1) ดานการบริหารงานบุคคล
(2) ดานวิชาการ
(3) ดานแผน งบประมาณ การเงินและทรัพยสิน
(4) ดานบริหารทั่วไป
(5) ดานการพัฒนานักเรียน
(6) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. การประเมินผูสมัคร
คณะอนุกรรมการสรรหารองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจะคัดกรองผูสมัครที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมจํานวนหนึ่ง โดยพิจารณาจากประวัติและผลงานในอดีต จากนั้นอาจจะพิจารณาเชิญผูที่ผานการคัดกรอง รอบแรก ตามความเหมาะสม มาสัมภาษณและเสนอแนวคิดในการปฏิบัติหนาที่และประเมินโดยใชแบบประเมินผล ทายเอกสารฉบับนี้
4. ระยะเวลาการดํารงตําแหนงและอัตราเงินเดือน
รองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณท่ีไดรับการสรรหามาจากเจาหนาท่ีกลุมครู หรือเจาหนาท่ีกลุม ปฏิบัติการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจะมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการพิจารณาใหดํารง ตําแหนงตออีกได โดยไดรับอัตราเงินเดือนในตําแหนงเดิมที่ครองอยูและไดรับเงินประจําตําแหนงไมเกิน 25,000 บาทตอเดือน
รองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่ไดรับการสรรหาจากผูทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษาของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณจะมีวาระการดํารงตําแหนงตามสัญญาจาง โดยไดรับอัตราเงินเดือนไมเกิน 122,000 บาท
รองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่ไดรับการสรรหาจากบุคคลภายนอกจะมีวาระการดํารง ตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงตออีกได โดยไดรับอัตราเงินเดือนไมเกิน 122,000 บาท
ทั้งนี้ รองผูอํานวยการตองมีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณขณะดํารงตําแหนง