งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน) อัตราค่าจ้าง 2,500.- บาท/เดือน

วันที่:
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ด้วยโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน) ในสังกัด โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 2 เขต 6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน) ดังนี้


ลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 2,500.- บาท/เดือน
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561


คุณสมบัติเฉพาะ
1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2 จบการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต สาขา ภาษาไทย
3 ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ผู้สมัครรายใดปกปิด หรือแจ้งขอความอันเป็นเท็จที่เจ้าหน้าที่รับสมัครไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะรับสมัคร หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครผู้ใดเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่กำหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการจ้างในตำแหน่งดังกล่าว หรือหากผู้ใดได้รับการจ้างแล้วให้ผู้มีอำนาจในการสั่งจ้างเพิกถอนการจ้างนั้นโดยพลัน และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ