งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

สภากาชาดไทย รับสมัครงานต่าแหน่งต่างๆ คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 4 - 22 กันยายน 2560

วันที่:
ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
เรื่อง ขยายรับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ด้วยสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตําแหน่งต่างๆ ของสภากาชาดไทย จํานวน 13 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 งานบริหารงานทั่วไปและงานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร
จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รับผิดชอบงานด้านธุรการภายในสํานักงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพณิชยการทุกสาขา
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และใช้เครื่องใช้สํานักงานได้ดี
5. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถอุทิศตนและเสียสละเวลาให้กับงานได้ดี
6. ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รับผิดชอบงานการเงินและงานบัญชี ประกอบด้วย ลงทะเบียน เก็บหลักฐาน และเอกสารที่เกี่ยวกับเงินและบัญชี ทําเบิกค่าดูแลรักษาผู้บริจาคอวัยวะ ค่าตอบแทนผู้ที่ปฏิบัติงาน วางบิลและเก็บเงินค่าบริการอวัยวะและเนื้อเยื่อ ช่วยจัดทําเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน หรือบัญชี
4. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเทและเสียสละเวลาให้กับงานได้
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และอุปกรณ์สํานักงานได้ดี
6. หากได้รับการคัดเลือกต้องมีหลักทรัพย์ค้ําประกันตามหลักเกณฑ์สภากาชาดไทย กําหนดวงเงินค้ําประกัน 50,000 – 200,000 บาท หรือบุคคลค้ําประกันตามหลักเกณฑ์สภากาชาดไทย

3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจําหน่วยผลิตภัณฑ์ชีววัตถุที่สถานเสาวภาผลิตขึ้นเป็นเงินเชื่อ ทําการบรรจุหีบห่อ และจัดส่ง การตั้งเบิกยา วัคซีน ที่สถานเสาวภาจัดซื้อเพื่อจําหน่ายแก่ผู้รับบริการและให้ฝ่ายต่างๆ เบิกใช้งานบริการจําหน่ายวัคซีน เซรุ่มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการ เอกชน และงานอยู่เวรขายตั๋วสวนงูในวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการเงิน การบัญชี
4. มีความรู้ความสามารถในการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
5. มีประสบการณ์ในงานพัสดุ หรืองานด้านคลังสินค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. หากได้รับการคัดเลือกต้องมีหลักทรัพย์ค้ําประกันตามหลักเกณฑ์สภากาชาดไทย กําหนดวงเงินค้ําประกัน 50,000 – 200,000 บาท หรือบุคคลค้ําประกันตามหลักเกณฑ์สภากาชาดไทย

4. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแล การตรวจนับ จัดเก็บ และควบคุมการเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป น้ําดื่มกาชาด วัตถุดิบ และภาชนะบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในการผลิต รวมทั้งวัสดุงานบ้านที่คลังสินค้าตาม Lot. no. ก่อนและ
หลังทุกวัน ตรวจเช็ครายงานความถูกต้องของในสต็อกคลังสินค้า จัดทํารายงานสต็อกสินค้าสําเร็จรูป และผลิตภัณฑ์วัตถุดิบและภาชนะบรรจุภัณฑ์รวมทั้งวัสดุงานบ้านที่คลังสินค้าเพื่อตรวจเช็คยอดคงเหลือประจําปี ขับรถยกโฟล์คลิฟท์
ขนย้ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทําความสะอาด เช็ด ปัดและดูดฝุ่นตาม Rack และพื้นผิวบริเวณคลังสินค้า
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทางพาณิชยการทุกสาขา
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี
5. ถ้าสามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-3-

5. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1-4 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา สถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ให้คําปรึกษา การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ การเตรียมและการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์สําหรับการเรียนการสอน การจัดทําทะเบียนประวัติและการจัดทําแผนการซ่อมบํารุงรักษา
โสตทัศนูปกรณ์ การจัดทํารูปเล่มหนังสือ คู่มือและเอกสารประกอบการสอน งานจัดทํานิทรรศการ งานประกันคุณภาพการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย อายุ 20-35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิคส์ ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรู้ด้านงานช่างอิเล็กทรอนิคส์ การซ่อมอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ชํารุด
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี เพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอน
6. มีความรู้ในการใช้และการผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์
7. มีประสบการณ์ในการทํางานเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องเสียงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ผู้ช่วยพยาบาล 1-4 ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
จัดเก็บดวงตาจากผู้เสียชีวิตที่บริจาคดวงตาด้วยเทคนิคที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ช่วยทําหัตถการตัดแยกกระจกตา จัดเตรียมเยื่อหุ้มรก ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทําหัตถการจัดเก็บดวงตา ตัดแยก
กระจกตา จัดเตรียมเยื่อหุ้มรกและตาขาวให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ ดูแลทําความสะอาดและตรวจสภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์หลังการใช้งาน ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการให้สะอาดเรียบร้อย ติดต่อประสานงานกับผู้ป่วย
ญาติ และบุคลากรโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อนัดตรวจเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตานําส่งดวงตาที่เตรียมพร้อมเพื่อการรักษาให้แก่จักษุแพทย์ ช่วยงานรับแสดงความจํานงบริจาคดวงตาทั้งในและนอก
สถานที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
4. ถ้ามีประสบการณ์ทํางานด้าน Central Sterilization Supply Department จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. สามารถทํางานนอกเวลาราชการ และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้


7. นายช่างเวชภัณฑ์ 1-4 กลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานบํารุงรักษา ควบคุมดูแลและซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรในระบบงานผลิตและงานแบ่งบรรจุวัคซีน งานระบบน้ํา งานดูแลเครื่องทําแห้งที่ใช้ในการผลิตวัคซีนให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านเครื่องจักรกลโรงงานหรือด้านเครื่องยนต์
4. ถ้ามีประสบการณ์ในงานบํารุงรักษา ควบคุมดูแลและซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรในระบบงานงานผลิตและระบบน้ํา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

8. นายช่างไฟฟ้า 1-4 กลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจ ซ่อมแซม ติดตั้ง ดัดแปลงแก้ไขและทดสอบเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า คํานวณประมาณราคาในการซ่อมบํารุงเกี่ยวกับไฟฟ้า จัดเก็บรักษาเบิกจ่าย เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไฟฟ้า รวมทั้งการตรวจสอบ ให้คําแนะนํา บํารุงรักษาเกี่ยวกับงานไฟฟ้าด้านต่างๆ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์โทรคมนาคม
4. หากมีประสบการณ์ในการทํางานด้านไฟฟ้า งานประปา หรืองานก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้
6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
-5-

9. นายช่างไฟฟ้า 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตรวจสอบและบํารุงรักษางานระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปาสุขาภิบาล ระบบโทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เน็ต สาย LAN คอมพิวเตอร์ ระบบดับเพลิง ระบบเครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศระบบกล้องวงจรปิด ระบบเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง ระบบห้องเย็น อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าของสํานักงาน และทางห้องปฏิบัติการ ซ่อมอาคาร อยู่เวรเฝ้าระวังงานระบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
2. ต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากําลัง อิเล็กทรอนิคส์
4. มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดที่ตนเองสังกัดหรือใกล้เคียง ที่สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวกเนื่องจากไม่มีที่พักให้

10. นายช่างไฟฟ้า 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตรวจสอบและบํารุงรักษางานระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปาสุขาภิบาล ระบบโทรศัพท์ระบบอินเตอร์เน็ต สาย LAN คอมพิวเตอร์ ระบบดับเพลิง ระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง ระบบห้องเย็น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของสํานักงานและทางห้องปฏิบัติการ ซ่อมอาคาร อยู่เวรเฝ้าระวังงานระบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารฯ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากําลัง อิเล็กทรอนิคส์
4. มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดที่ตนเองสังกัดหรือใกล้เคียง ที่สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวกเนื่องจากไม่มีที่พักให้

11. นายช่างไฟฟ้า 1-4 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ
จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสํารวจ เขียนแบบ ประมาณการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุงซ่อมแซมดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไฟฟ้า เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานและหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง ช่างอิเล็กทรอนิคส์ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ
4. มีความรู้ในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความรู้ความเข้าใจในข้อระเบียบบังคับและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ละเอียด และแม่นยํา
7. มีความรู้ความสามารถในการเขียนแบบทั้งด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม
8. มีความรู้ในการใช้โปรแกรม AUTOCAD ในการเขียนแบบ
9. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
10. มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

12. นายช่างโยธา 1-4 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ
จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานช่างโยธาตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การช่วยออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบํารุงรักษาด้านโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คําปรึกษาแนะนําที่เกี่ยวกับงานด้านโยธาตลอดจนปฏิบัติงานสํารวจต่างๆ เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น การประปา ท่อระบายน้ํา ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างโยธา สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างสํารวจหรือสาขาก่อสร้าง
4. มีความรู้ในช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
-7-
5. มีความรู้ความเข้าใจในข้อระเบียบบังคับและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ละเอียด และแม่นยํา
7. มีความรู้ความสามารถในการเขียนแบบทั้งด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม
8. มีความรู้ในการใช้โปรแกรม AUTOCAD ในการเขียนแบบ
9. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
10. มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

13. นายช่างโยธา 1-4 ฝ่ายแผนแม่บทและมาตรฐานงานกายภาพ สำนักงานบริหารระบบ
กายภาพ จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานช่างโยธาตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การช่วยออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบํารุงรักษาด้านโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คําปรึกษาแนะนําที่เกี่ยวกับงานด้านโยธาตลอดจนปฏิบัติงานสํารวจต่างๆเกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น การประปา ท่อระบายน้ํา ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างโยธา สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรมช่างสํารวจหรือสาขาก่อสร้าง
4. มีความรู้ในช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความรู้ความเข้าใจในข้อระเบียบบังคับและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ละเอียด และแม่นยํา
7. มีความรู้ความสามารถในการเขียนแบบทั้งด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม
8. มีความรู้ในการใช้โปรแกรม AUTOCAD ในการเขียนแบบ
9. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
10. มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะได้รับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามวุฒิการศึกษา ที่กำหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นๆ ดังตาราง
วุฒิการศึกษา อัตราเงินเดือน ขั้น(บาท) ค่าครองชีพชั่วคราวเพิ่ม รวมเดือนละ(บาท)
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 9,410 2,000 11,410
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 9,410 2,000 11,410
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 11,520 1,765 13,285
-8-

การรับสมัคร
1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 ถึงวันที่
22 กันยายน 2560ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
1.1) เปิดเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th เลือกเมนู “ใบสมัครออนไลน์”
1.2) กรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตำแหน่งที่สมัคร ฝ่าย/กลุ่มงาน/หน่วยงานและสำนักงาน รวมทั้งชื่อตัว-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน และรายการอื่นๆ ที่มีเครื่องหมาย *
1.3) พิมพ์ใบสมัครในกระดาษ A4
2. ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2560 ตามรายละเอียดดังนี้
3. เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ให้ดําเนินการดังนี้
1.1) แนบหลักฐานการชําระเงินเป็นไฟล์เข้ามาที่ jobtrc.redcross.or.th โดยการเข้าไปที่ “ค้นหาใบสมัคร” และกรอกหมายเลขบัตรประชาชน
1.2) แนบหลักฐานการชําระเงินตาม (1) ภายในวันที่ 23 กันยายน 2560 หากพ้นกําหนดตามวันที่กําหนด จะไม่มีสิทธิสอบแข่งขันในตําแหน่งที่สมัครสอบและทางสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล จะไม่จ่ายเงินคืนให้ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการสมัครสอบให้ครบถ้วนและนํามายื่นในวันสอบเท่านั้น

เงื่อนไขในการสมัครสอบ
1) ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น
2)ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
3) ผู้สมัครต้องรับรองสําเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับที่แนบประกอบใบสมัคร
4) ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
5) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามความจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวชื่อบัญชี สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 406-216064-6 ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคลจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบจากผู้สมัครสอบที่ได้รับชําระเงิน
ถูกต้องและได้แจ้งการชําระเงินเข้ามาแล้ว พร้อมทั้งกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการ
สอบในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ที่ปิดประกาศชั้นล่าง อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย และทาง
http://jobtrc.redcross.or.th หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน”
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
1.การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน ประกอบด้วยความรู้ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปผล วิชาภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
2.การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่งงานที่สมัคร
3. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
4. การสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเพื่อวัดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
ทั้งนี้ สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล จะสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้
ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง และ/หรือสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ก่อน เมื่อผู้สมัครสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสม
กับตําแหน่งต่อไป
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสอบแข่งขัน
1. ใบสมัครตามข้อ 4 พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดําขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จํานวน 1 รูป
2. สําเนาประกาศนียบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการ อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุจํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
-10-
5. สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล) ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสอบ (ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย) จํานวน 1 ฉบับ
7. เอกสารการชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 1 ฉบับ เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
จะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ทั้งสองวิชา จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดย
คะแนนรวมทั้งหมดแล้วจะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้ คะแนนการสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์
จะไม่นํามารวมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินดังกล่าว
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
1. สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงตามลําดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง และความเหมาะสมกับตําแหน่งจากมากไปน้อย
2. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิกการบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละตําแหน่ง จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ