งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราวของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

วันที่:
ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราวของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ด้วยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราวของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต
จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน วุฒิ ปริญญาตรี เดือนละ 17,918 บาท ปฏิบัติงาน 26 วันต่อเดือน
สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์/อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ : ประจำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (เงินเดือน 17,918 บาท) จำนวน 2 อัตรา
1. ให้บริการข้อมูล เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (ทางโทรศัพท์, ผู้ที่มาติดต่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์)
2. รับลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
3. ดูแล ต้อนรับ อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ผู้บริจาคเกล็ดโลหิต, ผู้บริจาคเม็ดโลหิตแดง, ศิลปิน ดารา, แขกผู้ใหญ่, หมู่คณะ
4. ดูแลและมอบหมายงานอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์
5. แจกของที่ระลึกตามโครงการต่างๆ
6. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
7. จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ให้บริการผู้บริจาคโลหิตที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ : จัดหาผู้บริจาคพลาสมา (เงินเดือน 17,918 บาท) จำนวน 2 อัตรา
กรณีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริจาคประจำ
1. คัดกรองข้อมูลที่ได้ประสานขอจากฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต (ตามเกณฑ์ผู้บริจาคพลาสมา)
2. โทรศัพท์เชิญชวนบริจาคพลาสมาโดยตรง โดยให้ข้อมูลการเตรียมตัว นัดหมาย
3. ดูแลผู้บริจาคโลหิตตามขั้นตอน แต่ถ้ากรณีผู้บริจาคไม่ผ่านการประเมินจากงานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน
และเชิญให้บริจาคโลหิตตามปกติ
4. จัดทำสรุปการติดตามบริจาคพลาสมา ส่งหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯกรณีประชาชนทั่วไป
5. ดูแลผู้บริจาคตามขั้นตอน แต่ถ้ากรณีผู้บริจาคไม่ผ่านการประเมินจากงานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วนและ เชิญให้บริจาคโลหิตตามปกติ


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (ชั่วคราว) ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต
จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน วุฒิปริญญาตรี เดือนละ 15,810 บาท ปฏิบัติงาน 22 วันต่อเดือน
สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์/อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. Upload ข้อมูล ภาพ หนังสือ วารสาร presentation
2. จัดทำ presentation งานประชุม อบรม วีดิทัศน์ วิดีโอคลิป สปอตวิทยุ สปอตโทรทัศน์
3. จัดทำข้อมูลลง website และทีวีวงจรปิดภายใน
4. รวบรวมและจัดทำภาพนิ่ง และวิดีโอลง server เพื่อการสืบค้นและอ้างอิง
5. จัดเก็บข้อมูลเสียง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ลง server เพื่อการสืบค้นและอ้างอิง
6. จัดทำสถิติข้อมูลการใช้ห้องประชุม เครื่องมืออุปกรณ์ รายเดือน/รายปี
7. ปฏิบัติงานตามระบบบคุณภาพ
8. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศหญิง หรือชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ถ้าเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการประชาสัมพันธ์
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
5. มีบุคลิกดี คล่องแคล่ว แข็งแรง มีมนุษยสัมพันธ์ติดต่อประสานงานได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์มีความเสียสละ มีจิตอาสา ขยัน

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
3.1.1 รับสมัครที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ถนนอังรีดูนังต์ กุรงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2263-9600-99 ต่อ 1760 ,1761
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 12 กันยายน 2560 ในวันเวลาราชการ และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.
3.1.2 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และขอใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ พร้อมยื่นเอกสารและหลักฐานที่กำหนด
3.2 หลักฐานที่จะนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1นิ้ว จำนวน 1 รูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับและสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- ใบแสดงวุฒิทางการศึกษาพร้อมสำเนา
- สำเนาหนังสือสำคัญ แบบ สค.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ
- หลักฐานอื่น ๆ ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุล เปลี่ยน ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ