งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 14 กันยายน พ.ศ. 2560

วันที่:
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 14 กันยายน พ.ศ. 2560 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางระบบสารสนเทศ
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติ
3. สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือใช้งานอินเทอร์เน็ต
4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้

2 ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการเงิน ทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ หรือทางการจัดการ 
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติ 
3. สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ืและ/หรือใช้งานอินเทอร์เน็ต

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ห้อง 504 ชั้น 5 ตึกวิจิตรพาหนการ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ