งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประกาศรับสมัครหัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์

วันที่:
ประกาศรับสมัคร
ชื่อตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์
อัตราเงินเดือน : ตามประกาศกรอบบัญชีเงินเดือนของสถาบันฯ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารทั่วไป หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.มีอายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์
2.มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3.มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ E-mail : hsri@hsri.or.th โทร. 02-832-9235
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560