งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 สิงหาคม - 14 กันยายน พ.ศ. 2560

วันที่:
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 13 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ทางคอมพิวเตอร์ หรือ
2 ได้รับปริญญาตรีคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและมีประสบการรณ์ในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ (การพัฒนาเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์) ในหน่วยงานรัฐ (ส่วนนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานรัฐรูปแบบใหม่) หรือเอกชน มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3 ได้รับปริญญาตรีคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและปัจจุบันเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานศาลยุติธรรมที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

สมัครทางเว็บไซต์ : http://online.tks.co.th/coj
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ