งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครช่างซ่อมบำรุง 2 อัตรา

วันที่:
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างสัญญารายปี ปฏิบัติหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2560 รายละเอียดที่ https://www.mwit.ac.th

- เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 50 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่ งานไฟฟ้า งานที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงดูแลรักษา
ระบบสาธารณูปโภค งานเชื่อมโลหะ เป็นต้น
- มีทักษะและความสามารถในการให้บริการ รักงานบริการ
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงครบ 32 ประการ มีบุคลิกภาพเหมาะสม
กับตำแหน่งที่รับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
- ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใด ๆ
- สามารถช่วยควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง งามซ่อมแซม งานต่อเติมอาคารสถานที่ได้
- หากมีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ