งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

รับสมัครเจ้าหหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2 ตำแหน่ง

วันที่:
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจำนวน 2 อัตรา ประกอบด้วย 1) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 2) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานพยาบาล รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2560 นั้น เพื่อให้การรับสมัครเป็นไปอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
ในการนี้ โรงเรียนใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านโปรดประชาสัมพันธ์การรับสมัครดังกล่าว
ให้กับโรงเรียน รายละเอียดที่ https://www.mwit.ac.th