งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครลูกจ้างรายวัน (Temporary Employee) วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี

วันที่:
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


ระยะเวลาการจ้าง
กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 (หรือจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ)

สถานที่ปฏิบัติงาน
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ
- อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีสมัครงาน
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

การคัดเลือก
1. ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร
2. ทดสอบการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Excel และสอบสัมภาษณ์
3. หากมีการติดต่อจากธนาคารให้เตรียมเอกสารดังนี้
3.1 สำเนาบัตรประชาชน
3.2 สำเนาวุฒิการศึกษา

สมัครทาง Website https://www.ktb.co.th/recruit