งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ธนาคารออมสินแจ้งความประสงค์บุคคลเข้าเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ สังกัดหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานสาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2560

วันที่:
ธนาคารออมสินแจ้งความประสงค์บุคคลเข้าเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ
และระดับบริหาร ดังนี้
1. ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยสนับสนุนปฏิบัติการร้านค้ารับบัตร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารเห็นควร และ
2. มีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร ร้านค้ารับบัตร (Merchant Acquiring Business) และบัตรเครดิต ไม่น้อยกว่า 4 ปี
โดยปฏิบัติงาน ณ หน่วยสนับสนุนปฏิบัติการร้านค้ารับบัตร ส่วนสนับสนุนธุรกิจร้านค้ารับบัตรและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์

2. ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยระบบงานบริหารเครื่อง Self Service
ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีหน่วยกิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหลักสูตรปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ
2. มีประสบการณ์ด้านพัฒนาโปรแกรม หรือทดสอบระบบงาน บนระบบ Base24 ไม่น้อยกว่า 7 ปี และ
3. มีประสบการณ์ในการพัฒนา และติดตั้งระบบงาน ATM ให้กับสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง และ
4. ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิต Software Base24
โดยปฏิบัติงาน ณ หน่วยระบบงานบริหารเครื่อง Self Service ส่วนระบบงาน Self Service ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า

3. ตำแหน่งพนักงานระดับ 4-5 ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง และสายงานกิจการสาขา (รองรับตำแหน่งว่าง)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ และวิศวกรรม และ
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ หรือด้านวิเคราะห์สินเชื่อ SMEs ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
3. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การจัดทำประมาณการกระแสเงินสด (cash flow projection) และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ และ
4. มีทักษะการจัดการความเสี่ยงสินเชื่อ และ
5. ทักษะการตลาดและการขาย และ
6. มีทักษะในด้านการสื่อสาร การเจรจากับลูกค้า
โดยปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานด้านสินเชื่อ สังกัดหน่วยงานส่วนกลางและสายงานกิจการสาขา


สมัครทาง website job.gsb.or.th
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560