งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 กันยายน 2561

ยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

วันที่:
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป)

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ปวส.เลขานุการ หรือบริหารธุรกิจ
2. สัญชาติไทย
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. สำเนาวุฒิการศึกษา
7. ใบรับรองแพทย์
8. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30–16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ)
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบุคลากร 043-236538

- กำหนดวันสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป
- ประกาศผลสอบ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00น.