งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 4 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่:
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)

1 เจ้าพนักงานธุรการ
(จังหวัด ขอนแก่น บึงกาฬ มหาสารคาม หนองคาย อุดรธานี)
กลุ่มงาน บริการ
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
อัตราว่าง จํานวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเลขานุการ

2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น)
(ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนเลย)
(ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนเลย (เกษตรที่สูง)
กลุ่มงาน บริการ
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
อัตราว่าง จํานวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

สมัครทาง เว็บไซต์ : doae4.job.thai.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560