งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่:
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี

2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3 นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4 นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด สาขาวิชาวิศวกรรมสาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เลขที่ 9/9 หมู่ 5 ถนนอุดร-สามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 3 - 14 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ