งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 มิถุนายน 2561

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป วุฒิ ม.ต้น/ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี

วันที่:
1 ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 13,300. บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

3 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

4 ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
อัตราเงินเดือน : ๗,๕๙๐. บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ต้น/ม.ปลาย/เทียบเท่า
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า

5 ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ต้น/ม.ปลาย/เทียบเท่า
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ